donderdag, maart 30, 2006

Laten we Moslim worden

De wereld zou zoveel mooier zijn moest iedereen nu gewoon eens allemaal, tesamen Moslim worden. De gelovige (zelfmoord)terroristen en, zogenaamde, vrijheidsstrijders zouden geen poot meer hebben om te staan, er zouden geen clashes meer bestaan tussen verschillende godsdiensten - deze zijn er immers niet meer - en men zou terug kunnen streven naar een gelijkheid in rechte.

Deze code Napoleon, gelijkheid in rechte, betekent echter niet totale gelijkheid, iemand die erft heeft namelijk een voorsprong op de persoon die nog moet erven net als iemand die 20u per dag werkt minder verdient als iemand die 40u werkt, dat is maar logisch. Toch moet men een formele gelijkheid kunnen afdwingen. Dit gaat echter niet in het huidige systeem van Europese, Belgische, Vlaamse,... wetten, decreten, ordonnanties,... - om nog maar te zwijgen van de zogenaamde wetten die in de media komen die achteraf geen wet blijken te zijn maar eerder een voorstel - niemand weet wat zijn recht is en dus kan er ook geen spraken zijn van deze code civil. Ik zeg stop deze verwarring en schaf heel deze wirwar af.

Om deze code civil te behouden moet men duidelijk zijn en niet teveel tierlantijntjes verkondigen zodat de wetgeving helder blijft. Laten we gebruik maken van het boek der boeken dat al eeuwen bestaat, nog nooit verandert is noch - ze moesten maar eens durven - bekritiseerd, nl. de Koran of nog beter de Sharia.

Als we dit boek consequent invoeren als onze wetgeving gaan we iedereen aan onze kant hebben. Vers 2:223 zegt immers dat "de vrouw zicht onderwerpt aan alle seksuele verlangens van haar echtgenoot, zij is voor hem een 'akker' waar hij kan gaan zo hij wil." een voortreffelijke statement net zo correct als vers 4:34 "Bij vermoeden van ongehoorzaamheid mag de man zijn echtgenoot slaan, ook als de schuld nog niet bewezen is." de Koran heeft echt de rechtvaardigheid in hande!

Gaat de vrouw, hippie-chicks inbegrepen, hier mee akkoord gaan? Het antwoord is eenduidig ja, ze hebben geen keuze. Waarom hebben ze geen keuze? Wel hiervoor baseren we ons op het recht, het erfrecht en onze voorvaderen, zijnde, Adam en Eva.

Het recht zegt dat als men iets misdoet, men hiervoor moet opdraaien en dat "de omvang van de fout geen invloed zal hebben op de schadevergoeding, enkel de schade zelf zal de schadevergoeding beïnvloeden.". Het erfrecht bestaat eruit dat zijn, of haar, nageslacht erft wat de betrokkene nalaat, zowel schulden als opbrengsten. Als iemand een grote fout heeft begaan dan moet zijn nageslacht, na zijn of haar dood, daar mede voor opdraaien.

Terug komend op het vrouwelijk geslacht, Eva, de vrouwelijke voormoeder, heeft van de zondige appel gebeten en heeft daardoor - dit zijn feiten, daar kan ik ook niet aan doen - de wereld verdoemt. Eva moet dus boeten voor haar fout. Een zonde zo groot, een eeuwige bezoedeling van de wereld, kan enkel leiden tot een gelijkaardige straf, nl. het eeuwige genot schenken aan Adam op deze aarde. Doordat de zonde eeuwig duurt, moet ze ook eeuwig afbetaald worden.

Besluitend kan men logischer wijze stellen dat de vrouw moet blijven afbetalen aan de man en dat het vrouwelijke geslacht dus geen andere mogelijkheid heeft als akkoord gaan met hetgeen in de Koran staat.

Daarom pleit ik ervoor om allemaal Moslim te worden! Ere wie ere toekomt, niet?

2 Comments:

Blogger ikhebeenmening said...

Because off the high amount of american visitors, even the american army, I had over this couple of hours I have been so kind to translate this column. Offcourse it ain't a perfect translation, but I still think that you can get the 'point' of it.

"Let us become Muslim.

The world would be so much prettier if everyone, together would become Muslim. De religious (suicide)terrorist en, so-called, freedomfighters wouldnt have a foot to stand on, there wouldn't be anymore clashes between religions - these wouldn't exist anymore - and we could yearn for a formal equality.

This code Napoleon, formal equality, doesn't stand for total equality, someone who inherits has a headstart to someone who still needs to inherit just like someone who works 20 hours a day makes less money then someone who works 40 hours, thats pure logic. Still we need to force our way to a formal equality. This can't be done in this system of European, Belgian, Flemish,... laws, decreets, ordonnanties,... - not even to mention the so-called laws in the media that turn out to be just proposal - noone knows their rights so therefore we can't speak of a code civil. I say stop the confusion and abolish all of that!

To retain this code civil we got to be clear and don't sell to much chit-chat so the law won't become fuzzy. Lets use the book of all books a book that has been going around for centuries, has never been changed nor - they wouldn't dare - has ever been critized, the Koran or even better the Sharia.

If we use this book as the fundaments of our law we will have everyone on our side. Verse 2:223 say that "the woman has to submit to the sexual desires of her husband, she is a 'land' where he can go as he choses." a devine statement just as correct as verse 4:34 "If the husband suspects that woman is disobedient he can hit her, even if he has not proven her guilt." the Koran really has the justice in hand!

Will the womans, hippie-chicks included, agree on this? The answer would be cleary yes, they don't have a choice. Why do they don't have a choice? Well herefore we are going to base us on the law, the law of inheritance and our ancestors, Adam and Eva.

The law say that if someone does something wrong, one has to take the blame for it and that "de size of the mistake doesn't effect the damages, only the damage itself will effect the damages.". The law of inheritance exist out off the fact that the descendants of someone inherit whatever he, or she, leaves behind, money or debts. And that if someone makes a big mistake in his life and passes away withour repaying their debts, that his descendants will make up for it.

Let us get back on the female gender, Eva, the female ancestor, has bitten off the apple and therefore she has made the world full of sins - those are facts, even I can't help it -. Eva has the repay her sins. A sin that big, an eternal damnation of this world, can only lead to an equal punishment, namely giving Adam an eternal joy on this planet. Because this sin last for ever, it should also be payed off for ever. The conclusion is, by following logic sense, that the womans have to pay the men en that the female gender has no other option then to obey the Koran.

Thats why I plead to become Muslim! Honor to who deserves it, no?"

10:00 p.m.

 
Blogger Freedom said...

Meneer is niet getrouwd zeker...anders wees voorzichtig als je deze uitleg aan je vrouwmens vertelt.Je zou wel eens heel onaangenaam wakker kunnen worden :-))

Don Viona

4:33 p.m.

 

Een reactie posten

<< Home

 

"It ain't necessarily things I believe, it's just stuff I think about." (cf. Rodney Carrington)